آخوند حکومتی: ما فقط گاز اشک آوریم و مردم را گریه می اندازیم !
0 نظرات :: آخوند حکومتی: ما فقط گاز اشک آوریم و مردم را گریه می اندازیم !