کارتون - طناب دار، سرخط تفکرات رژیم آخوندی ایران0 نظرات :: کارتون - طناب دار، سرخط تفکرات رژیم آخوندی ایران