عکس - دستگیری جوانان معترض در تظاهرات امروز ارومیه


 دستگیری ، جوانان ، ارومیه ، آذربایجان ، بسیج ، نیروی انتظامی ، دریاچه ارومیه

0 نظرات :: عکس - دستگیری جوانان معترض در تظاهرات امروز ارومیه