عکس - تفنگ ساچمه ای ( گان شات ) نیروی انتظامی و بدن سوراخ سوراخ شده یک جوان آزادیخواه

گان شات نیروی انتظامی ... تفنگ ساچمه ای ... سردار احمدی مقدم ... تیر اندازی به جوانان ... زخمی کردن معترضان ... کشتن مردم

0 نظرات :: عکس - تفنگ ساچمه ای ( گان شات ) نیروی انتظامی و بدن سوراخ سوراخ شده یک جوان آزادیخواه