علی خامنه ای در جایگاه خدایی - کاری از ازل0 نظرات :: علی خامنه ای در جایگاه خدایی - کاری از ازل