درجات سپاه پاسدارانتـرتـيـب درجـات پـرسـنـل نـظـامـى نـيـروهـاى سـپـاه و درجـات معادل آن در نيروى دريايى سپاه به شرح زير مى باشد


1 ـ سرباز

2 ـ سرباز دوم

3 ـ سرباز يكم

4 ـ رزميار

5 ـ رزم آور سوم

6 ـ رزم آور دوم

7 ـ رزم آور يكم

8 ـ رزم دار دوم

9 ـ رزم دار يكم

10 ـ ستوان سوم

11 ـ ستوان دوم

12 ـ ستوان يكم

13 ـ سروان

14 ـ سرگرد

15 ـ سرهنگ دوم

16 ـ سرهنگ

17 ـ سرتيپ دوم

18 ـ سرتيپ

19 ـ سرلشگر

20 ـ سپهبد

21 ـ ارتشبد1 - ناوى

2 - ناوى دوم

3 - ناوى يكم

4 - سرناوى

5 - ناويار سوم

6 - ناويار دوم

7 - ناويار يكم

8 - ناودار دوم

9 - ناودار يكم

10 - ناوبان سوم

11 - ناوبان دوم

12 - ناوبان يكم

13 - ناوسروان

14 - ناوسالار سوم

16 - ناوسالار دوم

17 - ناوسالار يكم

18 - دريادار دوم

19 - دريادار

20 - دريابان

21 - درياسالار

22 - دريابد0 نظرات :: درجات سپاه پاسداران