شعر- این آیه های یاس را ‌٬‌ بنده قبول ندارم

این آیه های یاس را ‌٬‌ قطعنامه های نحس را ‌٬‌ بنده قبول ندارم

بسته پیشنهادی ‌٬‌ مذاکره و بحث را ‌٬‌ بنده قبول ندارم

نطنز و بحث تعلیق‌٬‌ تهدید یا که تشویق‌٬‌ بنده قبول ندارم

زندگی بی اتم را‌٬‌ آیت الله های قم را ‌٬‌ بنده قبول ندارم

«دادگستری ویرانه٬ مرتضوی دیوانه ؟ » ‌٬‌ بنده قبول ندارم

« حراج گاز ارزان ٬به هند و به پاکستان؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«پیشکش نفت ایران ٬ به سوریه٬ به لبنان ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

« بیکاری و گرانی٬ رییس جمهور روانی؟ » ٬ بنده قبول ندارم

فساد باند پاسدار ؟ « این دروغ های شاخدار؟! بنده قبول ندارم»

« تنفر جهانی٬ تو خود بهتر می دانی» ٬ بنده قبول ندارم

« پولیتیک داهیانه ٬صلح خاورمیانه؟» ٬ بنده قبول ندارم

« سیاست واقع بین ٬ به خاطر فلسطین؟» ٬ بنده قبول ندارم

«دانشجو یان ایران ٬به گوشه های زندان» ؟ بنده قبول ندارم

« دزدی و رشوه خواری٬ اعتیاد و بیکاری ؟» ٬ بنده قبول ندارم

« فقر و فساد و فحشا ٬ عادی شده همه جا » ٬ بنده قبول ندارم

« عراق شده ویرانه٬ کارهای عاقلانه؟» ٬ بنده قبول ندارم

« لاس های خشکه با چین ٬ مالیدن تخم پوتین ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

« فکری به حال ملت٬ کشور که رفت از دست؟ » ٬ بنده قبول ندارم

« زد و بند های نهانی٬ کار های آنچنانی؟» ٬ بنده قبول ندارم

« محفل تار و سنتور ٬ منقل و جنس و وافور ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

« مجلس گوش به فرمان٬ دولت بعله قربان ؟» ٬ بنده قبول ندارم

« رفراندم؟ همه پرسی؟ » ... « برای چی می پرسی؟ بنده قبول ندارم»

« اجرای انتصابات ٬ بجای انتخابات ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«تقلب فراوان ٬ با شورای نگهبان؟» بنده قبول ندارم

« تکرار حرف دشمن ؟ سوال و پرسش از من ؟ بنده قبول ندارم»

بیم و هراس ازجنگ ؟ « میخ نرفته در سنگ » ٬ بنده قبول ندارم

سیاست بلبشویی؟ « جمله هر آنچه گویی ٬بنده قبول ندارم»

« سریلانکا ٬ناصره ٬ گداهای سامره » ؟ بنده قبول ندارم

« خلیج همیشگی فارس٬که سر اسمش دعواس؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«دریای مازندران ٬ شد قسمت دیگران ؟ »٬ بنده قبول ندارم

« کوچک و بزرگ تنبان ٬ اعراب تیز دندان؟» ٬ بنده قبول ندارم

« جزیره بو موسی٬ دو دوزه بازی روسا ؟» ٬ بنده قبول ندارم

«دخترای ایرونی٬‌تو دبی و شب نشینی ؟» ٬ بنده قبول ندارم

«حراج دخت ایران٬ فجیره یا که عمان ؟ »٬ بنده قبول ندارم

« دیکتاتوری دینی؟ لمس می کنی و می بینی؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«نابود شده آزادی٬ کشور به باد دادی ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

« دزدی های آنچنانی٬ می دانم و می دانی؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«رقم های نجومی ٬ دزدی های رقومی ؟ »٬ بنده قبول ندارم

« تروریست اعزامی٬ نو جوان اعدامی» ؟ بنده قبول ندارم

« زیر فشار٬ کارگر٬ از رهنمود رهبر ؟ » ٬ بنده قبول ندارم

«عامل جهل مردم٬ سنگر گرفته در قم ؟ »٬ بنده قبول ندارم

«روزی رسد ٬ سرانجام٬ ظلمت رسد به فرجام» ٬ بنده قبول ندارم

«ایران بگردد آزاد٬ مردم شوند دلشاد» ٬ بنده قبول ندارم

«جانت ز تن در آید٬ افسانه ات سر آید»‌٬ بنده قبول ندارم

«در پیشگاه یزدان ٬ روز جزا ٬ هراسان» ٬‌ بنده قبول ندارم

« منتظر داوری ٬ نه یاری نه یاوری» ٬ بنده قبول ندارم

«قصه ت رسد به پایان٬ گجسته تا جاودان٬» بنده قبول ندارم0 نظرات :: شعر- این آیه های یاس را ‌٬‌ بنده قبول ندارم