شعـــر - چه بايد کرد؟

اگر با خود جفا کرديم چه بايد کرد

اگر قدر ناشناس هستيم چه بايد کرد

اگر ما خود خطا کرديم چه بايد کرد

اگر گولِ همه نابخردان خورديم چه بايد کرد

اگر شاهنشهِ خود را رها کرديم چه بايد کرد

اگر در حقِ خود ظلم وُ خطا کرديم چه بايد کرد

اگر ديروزِ خود را ما فدا کرديم چه بايد کرد

اگر امروزِ خود را ما سياه کرديم چه بايد کرد

اگر عمامه بندان را خدا کرديم چه بايد کرد

اگر امروز نيز ترس از خدا داريم چه بايد کرد

اگر اينست همه درک وُشعورِ ما چه بايد کرد

گمانم بيش از اين ما را لياقت نيست

وَ ما اينيم

وَ چون ما اينچنين هستيم

وَ گويی که همه مستيم

بمان پس ای سياه آئينِ اسلامی

بسوزان ملت وُ اين مُلکِ ايرانی

چوبيش از اين نباشد ارزشی بر ما

چو خود کرديم وُ لعنت بر خودانِ ما


سروده از عبدالرضا حيدری


0 نظرات :: شعـــر - چه بايد کرد؟