شعر اسلام دین بی نظیر!

در میان یکسدوبیست وچهارکرور پیغمبر

با کتاب وبی کتاب ونشان و لوحه و دفتر

فراگرفتم ازاین مرام ومسلک وآن مرسل

خواندم خبرها و وحی ها آیات ازهوا منزل

خواندم کتاب ” تولدی دیگر” از استاد شفا

آگه شدم ازروشنگری های مذهبی دریکجا

گوش دادم به روایت هندو و بوداو برهما

دیدم فیلم ها از زیبا رقص کلاسیک شیوا

خواندم حدیثی از حواریون وحکایت یهودا

شنیدم روایت داودویحیی و یعقوب ویوهنا

مشاهده کردم فیلم ده فرمان ولوحۀ موسی

همچنین فیلمی ازبن مریم حضرت عیسی

بیاد آن بزرگ پیغمبر نقاش مانی ایران

بیادکهن آئین ودین مهرومیترای جاویدان

همی یاد زند واوستا وسرود از راستی ها

نیایش بر یزدان و دور ماندن ز زشتی ها

گرفتم یاد از زرین لوحه زردشت پیغمبر

گفتاروکرداروپندارنیک آن نیکو پیام آور

گذرکردم ازدیارموش وماروماهی ستایان

همان گاو و پلنگ وببر وفیل ویوزپرستان

همی دیدم سربرسنگ وخاروخاشاک نهادن

همی کردند ستایش دینشان باعشق وایمان

گر که دیدم نمایشی ازآئین همگانی درنیایش

بود آرام وعمیق در ارائه سپاس وستایش

ستایش خدایشان با گشاده روئی و دلشادی

تا دوربماند از وجودشان دردوغم وناشادی

بجای آورند شکرخدایشان اینچنین درجشنها

با سرودها ترانه ها سازها رقص ها وآوازها

حال یکسدوبیست وچهارهزارپیغمبربه کنار

حدیث هزاران دین وآئین کهنه ونوبه کنار

نیایش آرام وعمیق دینی ادیان درجشنها به کنار

رقص دینی به کنار سرود آئینی به کنار

دین کهنه ونوبه کنار مرام وآئین دیگربه کنار

مهرومیترا به کنار راما و بودا به کنار

هست یک دین درنوع خود ندارد نظیری

دربی تائی این دین تمام ادیان به کنار

این دین بینظیر جمزوری دراسلام است

حزب دارد وچماق “حزبش فقط حزب الله” است

چون حزب اللاهیان صغیرند و روانی

الله وچنین حزب را سرپرست فقط ملا است

دارد این دین مبین قمه گزن دشنه و کارد

در نمایش همگان نیایشی یعنی تظاهرات

درنمایش تظاهرات تعزیه برحسین تشنه لب

سروراین دین مبین هم دین لرزهم دین تب

دست خالی جهت کوفتن سینه وسردرایندین

دست با زنجیر جهت زنجیرزنان شاه دین

دست با کارد وقمه بیاد نهرالقمه برفرق سر

لازم خونی روان جهت علی اکبرشکافته سر

خون وخونریزی با ساطورجهت سنجش دین

خون بیشتربا دین بیشتر با بهشت بیشترین

دارد این دین بینظیرخون وکاه وخاک برسری

درامرنمایش همگان نیایش زنجیروسینه زنی

ناله وشیون که وای شد کشته بن علی ولی الله

بااس اس اسلامی همان نوکران ملا پلید اله

گریۀ بیشتروبیشتروای ازدست شمرستمگر

مرگ بریزید کافربا آه وگریۀ بیشتروبیشتر

چنان اس اس اسلامی با چنین دینی بی نظیر

حاصلش کشتارایرانی از زن و مرد برناوپیر



0 نظرات :: شعر اسلام دین بی نظیر!