کجاست سرخی فریادهای بابک خرم؟

زمان حادثه رویید با نشانه ی دیگر

چنین زمانه چه سخت است تا زمانه ی دیگر

هزارخنجرکاری به انحنای دلم آه

مخوان،ترانه مخوان،باش تا ترانه ی دیگر

بهانه بود مرا شرکت قیام گذشته

عطش عطش تو بمان گرم،تا بهانه ی دیگر

همیشه قلب مرا زخم،زخم کهنه کاری

همیشه دست توراتیغ فاتحانه ی دیگر

سکوت دردل این آشیانه ی ممتد وای

کجاست منزل امنی ،کجاست خانه ی دیگر

خروش جوشش دریاچه درکرانه ی من بین

که این ترانه نبوده است در کرانه ی دیگر

جوانه سبزنبوده است درگذشته ی این باغ

بمان توسبزی این باغ،تا جوانه ی دیگر!

زمان حادثه خوش آمدی،سلام برویت

که شب نشسته به خنجر درآستانه ی دیگر

بجان دوست از این تازیانه باک ندارم

که زخم جان مرا هست تازیانه ی دیگر

کجاست سرخی فریادهای بابک خرم

کجاست کاوه ی آزاده ی زمانه ی دیگر؟0 نظرات :: کجاست سرخی فریادهای بابک خرم؟