کاریکاتور - کتک خوردن خامنه ای از دست چماقدارانش !
0 نظرات :: کاریکاتور - کتک خوردن خامنه ای از دست چماقدارانش !