وقتی خامنه ای امام میشود !

خامنه ای هنوز نمرده اسمش را روی خیابان و ورزشگاه و پادگانها گذاشتن وای به روزی که بیمره !

0 نظرات :: وقتی خامنه ای امام میشود !