شعار نویسی بر علیه بهاییان بر روی در و دیوار منازلشان

اول شعار مینویسند بعد دستگیرشان میکنند سپس خانه هایشان را ویران میکنند تا قلب آقا امام خامنه ای ( دامت برکاته ) را شاد نمایند .

0 نظرات :: شعار نویسی بر علیه بهاییان بر روی در و دیوار منازلشان