عکسهای اعتراضات مردم آزادی خواه ایران بعد از انتخابات

مجموعه کاملی از عکسهای اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ( 22 خرداد 88 ) و برخورد خشن نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات با این اعتراضات مسالمت آمیزhttp://cryptome.info/iran-protest/iran-protest.htm

http://cryptome.info/iran-police/iran-police.htm

-
-
-

عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه ....... عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه یران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......
-
-
-

0 نظرات :: عکسهای اعتراضات مردم آزادی خواه ایران بعد از انتخابات