لیست و آدرس وب سایت شرکتهای ارائه دهنده Adsl بهمراه پیش شماره های فعالبرای اینکه سریعتر شرکت ارائه دهنده اینترنت ADSL را در منطقه خود پیدا کنید کلید ctrl+F را با هم فشار دهید و 4 رقم اول شماره تلفن خود را ( از سمت چپ ) وارد کنید و دکمه NEXT را فشار دهید تا ببینید منطقه شما تحت پوشش چه شرکتهایی قرار دارد .


برای ورود به سایت هر شرکت بر روی نام شرکت کلیک کنید
مرکز مخابراتی سلمان فارسی - پیش شماره های ۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۷-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷مرکز مخابراتی شهید غریبی - پیش شماره های ۲۲۲۰-۲۲۲۱-۲۲۲۳-۲۲۲۴-۲۲۶۷مرکز مخابراتی شهید جعفری - پیش شماره های ۲۲۴۰-۲۲۴۱-۲۲۴۲مرکز مخابراتی شهید محلاتی - پیش شماره های ۲۲۴۴-۲۲۴۵-۲۲۴۶-۲۲۴۹مرکز مخابراتی جماران - پیش شماره های ۲۲۲۹-۲۲۲۸-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳مرکز مخابراتی استقلال - پیش شماره های ۲۲۰۱-۲۲۰۲-۲۲۰۳-۲۲۰۴-۲۲۰۵مرکز مخابراتی باهنر - پیش شماره های ۲۲۰۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۲۶۰مرکز مخابراتی دستغیب - پیش شماره های ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی - پیش شماره های ۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹مرکز مخابراتی شهید صالح طبری - پیش شماره های ۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸مرکز مخابراتی فرد اسدی - پیش شماره های ۶۶۰۰-۶۶۰۱-۶۶۰۲-۶۶۰۳-۶۶۰۴-۶۶۰۵-۶۶۰۶مرکز مخابراتی دانشگاه - پیش شماره های ۶۶۴۰-۶۶۴۱-۶۶۴۴-۶۶۴۵-۶۶۴۶-۶۶۴۷-۶۶۴۸-۶۶۴۹-۶۶۹۵-۶۶۹۶-۶۶۹۷مرکز مخابراتی توحيد - پیش شماره های ۶۶۴۳-۶۶۴۲-۶۶۹۰-۶۶۹۱-۶۶۹۲-۶۶۹۳-۶۶۹۴- ۶۶۵۹مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های ۶۶۳۵-۶۶۳۶-۶۶۳۷-۶۶۸۳-۶۶۸۴-۶۶۸۵-۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸-۶۶۸۹مرکز مخابراتی شهيد آيت - پیش شماره های ۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۸۴-۷۷۸۳-۷۷۸۲-۷۷۸۱مرکز مخابراتی وليعصر - پیش شماره های ۷۷۵۰-۷۷۵۱-۷۷۵۲-۷۷۵۳-۷۷۶۰-۷۷۶۲-۷۷۶۳-۷۷۶۴-۷۷۶۵-۷۷۹۷مرکز مخابراتی شهيد نظري - پیش شماره های ۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۶-۷۷۵۷-۷۷۵۹مرکز مخابراتی شهيد عاطف - پیش شماره های ۷۷۲۹-۷۷۷۰-۷۷۷۱-۷۷۸۶-۷۷۸۷-۷۷۸۸-۷۷۷۲-۷۷۷۳مرکز مخابراتی حکمت شعار - پیش شماره های ۷۷۸۹-۷۷۸۰-۷۷۴۹-۷۷۴۵-۷۷۴۴-۷۷۲۱-۷۷۲۰-۷۷۲۲-۷۷۲۳-۷۷۲۴مرکز مخابراتی شهدای گمنام - پیش شماره های ۷۷۰۵-۷۷۰۶-۷۷۰۸-۷۷۳۶-۷۷۳۷-۷۷۳۸مرکز مخابراتی شیخ فضل الله نوری - پیش شماره های ۸۸۰۳-۸۸۰۴-۸۸۰۵-۸۸۰۶-۸۸۲۱-۸۸۶۱مرکز مخابراتی مرحوم نهری - پیش شماره های ۸۸۰۷-۸۸۰۸-۸۸۰۹-۸۸۳۶-۸۸۳۷-۸۸۵۷-۸۸۵۸-۸۸۵۹مرکز مخابراتی نصراللهی - پیش شماره های ۸۸۲۴-۸۸۲۵-۸۸۲۶-۸۸۲۷-۸۸۲۸مرکز مخابراتی آزادگان - پیش شماره های ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶مرکز مخابراتی شهيد مطهری - پیش شماره های ۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۱-۸۸۵۵مرکز مخابراتی شهید رجایی - پیش شماره های ۸۸۸۰-۸۸۸۹-۸۸۹۰-۸۸۹۱-۸۸۹۲-۸۸۹۳-۸۸۹۴مرکز مخابراتی شهدای هفتم تیر - پیش شماره های ۸۸۸۳-۸۸۸۱-۸۸۳۲-۸۸۳۳-۸۸۳۱-۸۸۳۰-۸۸۸۴-۸۸۸۲مرکز مخابراتی شهید مدنی - پیش شماره های ۸۸۹۵-۸۸۹۶-۸۸۹۷-۸۸۹۸-۸۸۹۹مرکز مخابراتی شهید کلانتری - پیش شماره های ۸۸۷۷-۸۸۷۸-۸۸۷۹-۸۸۸۷-۸۸۸۸-۸۸۶۴-۸۸۶۵-۸۸۶۶- 8885
نمرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های ۶۶۶۰-۶۶۶۱-۶۶۶۲-۶۶۶۳-۶۶۶۴-۶۶۶۵-۶۶۶۹مرکز مخابراتی الغدیر - پیش شماره های ۳۳۰۰-۳۳۰۱-3302-۳۳۰۳-۳۳۷۰-۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های ۷۷۴۰-۷۷۴۱-۷۷۴۲-۷۷۴۳-۷۷۴۶-۷۷۴۷-۷۷۴۸-۷۷۹۸مرکز مخابراتی آزادگان - پیش شماره های ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶مرکز مخابراتی آیت ا.. کاشانی - پیش شماره های ۴۴٠٠-۴۴٠١-۴۴٠۲-۴۴٠٣-۴۴٠۴-۴۴٠۵-۴۴٠۶-۴۴٠٧-۴۴٠۸-۴۴٠٩مرکز مخابراتی آیت ا... اشرفی اصفهانی - پیش شماره های ۳۳۰۵-۳۳۰۶-۳۳۰۸-۳۳۱۰-۳۳۱۶-۳۳۱۷-۳۳۱۸-۳۳۱۹مرکز مخابراتی پیام نور - پیش شماره های ۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۴۴-۴۴۴۵-۴۴۴۶-۴۴۴۷مرکز مخابراتی پیروزی - پیش شماره های ۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۷۸-۳۳۷۹مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های ۶۶۴۲-۶۶۴۳-۶۶۵۹-۶۶۹۰-۶۶٩۱-۶۶٩٢-۶۶٩۳-۶۶٩۴مرکز مخابراتی جماران - پیش شماره های 2228-2229-2280-2281-2282-٢٢٨۳مرکز مخابراتی حافظ - پیش شماره های ۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶مرکز مخابراتی شهدای گمنام - پیش شماره های ۷۷۴۰-۷۷۴۱-۷۷۴۲-۷۷۴۳-۷۷۴۶-۷۷۴۷-۷۷۴۸-۷۷۹۸مرکز مخابراتی شهید اکبری - پیش شماره های ٧٧۳٢-٧٧۳۳-٧٧۳۴-٧٧۳۵-۷۷۷۹-٧٧۹٦مرکز مخابراتی شهید آل اسحاق - پیش شماره های ۷٧۰۰-۷٧۰۱-۷٧۳۰-۷٧۳۱مرکز مخابراتی شهید آیت - پیش شماره های ٧٧٢۵-۷۷۲۶-٧٧۸۱-٧٧۸٢-٧٧۸۳-٧٧۸۴مرکز مخابراتی شهید باهنر - پیش شماره های ۲۲۰۰-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۳-۲۲۶۴مرکز مخابراتی شهید بخششی - پیش شماره های ۶۶٢۵-۶۶٢۶مرکز مخابراتی شهید جعفری - پیش شماره های ۳۳۶٠-۳۳٨٨-۳۳٨٩مرکز مخابراتی شهید حق شناس - پیش شماره های ۴۴۷۰-۴۴۷۱-۴۴۷۲-۴۴۷۴مرکز مخابراتی شهید حکمت شعار - پیش شماره های ٧٧۱۹-٧٧٢۰-۷۷۲۱-۷۷۲۲-7727-٧٧۴۴-٧٧۴۵-٧٧۴۹-٧٧۸۰-٧٧۸۹مرکز مخابراتی شهید درزی - پیش شماره های ۳۳۶٠-۳۳٨٨-۳۳٨٩مرکز مخابراتی شهید دستغیب - پیش شماره های ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴مرکز مخابراتی شهید رجایی - پیش شماره های ۸۸۸۰-۸۸۸۹-۸۸۹۰-۸۸۹۱-۸۸۹۲-۸۸۹۳-۸۸۹۴مرکز مخابراتی شهید سعادتمند - پیش شماره های ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۹مرکز مخابراتی شهید صالح طبری - پیش شماره های ۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸مرکز مخابراتی شهید عاطف - پیش شماره های ٧٧٢۹-٧٧٧۰-٧٧٧۱-7772-۷۷۷۳-٧٧۸٦-٧٧۸٧-٧٧۸۸مرکز مخابراتی شهید عرب سرخی - پیش شماره های ۳۳۳٧-۳۳۳٨-۳۳۳٩-۳۳٧۴-۳۳٧۵-۳۳٧۶مرکز مخابراتی شهید غریبی - پیش شماره های ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی - پیش شماره های ۶۶۰۰-۶۶۰۱-۶۶۰۲-۶۶۰٣-۶۶۰۴-۶۶۰۵-۶۶۰۶مرکز مخابراتی شهید قندی - پیش شماره های ۵۵١۵-۵۵١۶-۵۵۵۷-۵۵۶۰-۵۵۶۱-۵۵۶۲-۵۵۶۳-۵۵۸۰-۵۵۸۱-۵۵۸۹مرکز مخابراتی شهید کاظمیان - پیش شماره های ۴۴۳۰-۴۴۳۱-۴۴۳۲-۴۴۳۳-۴۴۳۵مرکز مخابراتی شهید کرمی - پیش شماره های ۶۶٢۰-۶۶٢١-۶۶٢٢-۶۶٢۳-۶۶٢۴-۶۶٢٩مرکز مخابراتی شهید کلانتری - پیش شماره های ۸۸۶۴-۸۸۶۵-۸۸۶۶-۸۸٧٧-۸۸٧٨-۸۸٧٩-۸۸٨٧-8888مرکز مخابراتی شهید محلاتی - پیش شماره های ۳۳۶٠-۳۳٨٨-۳۳٨٩مرکز مخابراتی شهید مدنی - پیش شماره های ۸۸۹۵-٨۸٩٦-٨۸٩٧-۸۸٩٨-۸۸٩٩مرکز مخابراتی شهید مطهری - پیش شماره های ۸۸۵۵-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲مرکز مخابراتی شهید نصرالهی - پیش شماره های ۸۸۲۴-۸۸۲۵-۸۸۲۶-۸۸۲۷-۸۸۲۸مرکز مخابراتی شهید نظری - پیش شماره های ٧٧۵۴-٧٧۵۵-٧٧۵٦-٧٧۵٧-٧٧۵۹مرکز مخابراتی شهید نهری - پیش شماره های ۸۸۰۷-۸۸۰۸-۸۸۰۹-۸۸۳۶-۸۸۳۷-۸۸۵۶-۸۸۵٧-۸۸۵٨-٨٨۵٩مرکز مخابراتی شیخ فضل الله نوری - پیش شماره های ۸۸۰۳-۸۸۰۴-۸۸۰۵-۸۸۰۶-۸۸٢۱-۸۸۶۰-۸۸۶۱مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های ۶۶۳۵-۶۶۳۶-۶۶۳۷-۶۶۸۳-۶۶۸۴-۶۶۸۵-۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸-۶۶۸۹مرکز مخابراتی محسنیان - پیش شماره های ۶۶٧٨-۶۶٧٩-۶۶٨۰-۶۶٨١-۶۶٨٢مرکز مخابراتی هجرت - پیش شماره های ۳۳١۴-۳۳١۵-۳۳۶۵-۳۳٨۰-۳۳٨١-۳۳٨٢-۳۳٨۳-۳۳٨۴مرکز مخابراتی هفت تیر - پیش شماره های ۸۸۳۰-۸۸۳۱-۸۸۳٢-۸۸۳۳-۸۸۳۴-۸۸۸۱-۸۸۸۲-۸۸۸۳-۸۸۸۴مرکز مخابراتی ولیعصر - پیش شماره های ۷٧۵۰-۷٧۵۱-۷٧۵۲-۷٧۵۳-۷٧۶۰-۷٧۶۳-۷٧۶۴-۷٧۶۵-7797
مرکز مخابراتی شهید غریبی (قیطریه) - پیش شماره های 2220-2221-2223-2224-2267مرکز مخابراتی شهید محلاتی (ازگل - مینی سیتی) - پیش شماره های 2244-2245-2246-2248-2249مرکز مخابراتی شهید جعفری - پیش شماره های 2240-2241-2242-2217مرکز مخابراتی شهید تندگویان (مجيدیه) - پیش شماره های 2233-2232-2231-2230-2253-2252-2251-2250مرکز مخابراتی پیروزی (فرح آباد) - پیش شماره های 3330-3331-3332-3333-3334-3335-3378-3379مرکز مخابراتی شهدای هفده شهریور - پیش شماره های 3300-3301-3302-3303-3304-3370-3371-3372-3373مرکز مخابراتی اشرفی اصفهانی - پیش شماره های 3306-3310- 3316-3318-3317-3319-3308-3305مرکز مخابراتی سعادتمند (شهرک ژاندارمری) - پیش شماره های 4420-4421-4422-4423-4424-4425-4426-4429مرکز مخابراتی پیام نور (پونک) - پیش شماره های 4440-4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447مرکز مخابراتی شهید صالح طبری - پیش شماره های 4466-4468-4467-4465-4463-4464مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی - پیش شماره های 4409-4402-4406-4405-4404-4408-4407مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6660-6661-6662-6663-6664-6665-6669مرکز مخابراتی توحید (آزادی - اسکندری) - پیش شماره های 6690-6691-6692-6693-6694-6642-6659-6643مرکز مخابراتی فرد اسدی - پیش شماره های 6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6689-6688-6687-6686-6685-6684-6683-6637-6636-6635مرکز مخابراتی كرمي - پیش شماره های 6630-6629-6624-6623-6622-6621-6620مرکز مخابراتی شهيداكبري - پیش شماره های 7779-7796-7735-7734-7733-7732مرکز مخابراتی شهيدآل اسحاق - پیش شماره های 7731-7730-7701-7700مرکز مخابراتی ولیعصر (عشرت آباد) - پیش شماره های 7750-7751-7752-7753-7763-7764-7765-7760مرکز مخابراتی شهید آیت (تهران نو) - پیش شماره های 7781-7782-7783-7784-7725-7726مرکز مخابراتی عاطف (رسالت) - پیش شماره های 7786-7787-7788-7770-7771-7729مرکز مخابراتی شهید نظری (نظام آباد) - پیش شماره های 7754-7755-7756-7757-7758-7759مرکز مخابراتی شهید حکمت شعار - پیش شماره های 7720-7721-7722-7727-7744-7745-7780-7789-7749مرکز مخابراتی شهدای گمنام (گشتاسب) - پیش شماره های 7705-7706-7708-7736-7737-7738مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7748-7747-7746-7743-7742-7741-7740مرکز مخابراتی شهید نهری (شهرک غرب) - پیش شماره های 8807-8808-8809-8836-8837-8857-8858-8859مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر (امجدیه) - پیش شماره های 8830-8831-8832-8834-8881-8882-8883-8884مرکز مخابراتی شهید نصرالهی (كوی نصر) - پیش شماره های 8827-8828-8826-8824-8825مرکز مخابراتی شیخ فضل ا... نوری (ملاصدرا، شیخ بهایی) - پیش شماره های 8803-8804-8805-8806-8860-8861-8821مرکز مخابراتی محسنيان - پیش شماره های 6679-6680-6681-6682مرکز مخابراتی حق شناس - پیش شماره های 4470-4471-4472-4475
مرکز مخابراتی محلاتی - پیش شماره های 2244-2245-2246-2249مرکز مخابراتی غریبی - پیش شماره های 2220-2221-2223-2224-2267-2268مرکز مخابراتی جعفری - پیش شماره های 2241-2242-2240مرکز مخابراتی پیروزی - پیش شماره های 3330-3331-3332-3333-3334-3335-3378-3379مرکز مخابراتی الغدیر - پیش شماره های 3370-3371-3372-3373-3300-3301-3302-3303-3369مرکز مخابراتی اشرفی اصفهانی - پیش شماره های 3305-3306-3308-3310-3316-3317-3318-3319مرکز مخابراتی آیت ا... کاشانی - پیش شماره های 4402-4404-4405-4406-4407-4408-4409مرکز مخابراتی صالح طبری - پیش شماره های 4402-4404-4405-4406-4407-4408-4409مرکز مخابراتی فرد اسدی - پیش شماره های 6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های 6642-6643-6659-6690-6691-6692-6693-6694مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6660-6661-6662-6663-6664-6665-6669مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6635-6636-6637-6683-6684-6685-6686-6687-6688-6689مرکز مخابراتی حکمت شعار - پیش شماره های 7720-7721-7722-7727-7744-7745-7749-7780-7789مرکز مخابراتی شهید عاطف - پیش شماره های 7729-7786-7787-7788-7770-7771-7772مرکز مخابراتی ولیعصر - پیش شماره های 7760-7762-7763-7764-7765-7766-7750-7751-7752-7753مرکز مخابراتی آیت - پیش شماره های 7725-7726-7781-7782-7783-7784مرکز مخابراتی شهدای گمنام - پیش شماره های 7705-7706-7708-7736-7737-7738مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7740-7741-7742-7743-7746-7747-7748مرکز مخابراتی آل اسحاق - پیش شماره های 7754-7755-7756-7757-7759مرکز مخابراتی اکبری - پیش شماره های 7732-7733-7734-7735-7778-7779-7796مرکز مخابراتی نهری - پیش شماره های 8807-8808-8809-8836-8837-8838-8856-8857-8858-8859-8868-8869مرکز مخابراتی شیخ فضل اله - پیش شماره های 8803-8804-8805-8806-8821-8860-8861مرکز مخابراتی نصرالهی - پیش شماره های 8824-8825-8826-8827-8828
مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6660-6661-6662-6663-6664-6665-6669مرکز مخابراتی اشرفي اصفهاني - پیش شماره های 3319-3318-3317-3316-3310-3306-3305-3308مرکز مخابراتی الغدير - پیش شماره های 3373-3372-3371-3370-3303-3300-3301-3369مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7740-7741-7742-7743-7798-7717-7746-7747-7748مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی - پیش شماره های 4402-4404-4405-4406-4407-4408-4409-4400-4401-4403مرکز مخابراتی پيروزي - پیش شماره های 3336-3379-3378-3334-3333-3335-3331-3332-3330مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های 6642-6643-6690-6691-6692-6693-6694-6644مرکز مخابراتی جعفری - پیش شماره های 2240-2241-2242-2217-2243مرکز مخابراتی شهداي گمنام - پیش شماره های 7705-7706-7736-7737-7738مرکز مخابراتی شهيد حکمت شعار - پیش شماره های 7720-7721-7780-7789-7744-7745-7749مرکز مخابراتی شهيد نظری - پیش شماره های 7754-7755-7756-7757-7759مرکز مخابراتی شهید آیت - پیش شماره های 7725-7781-7782-7783-7784-7726مرکز مخابراتی شهید غریبی - پیش شماره های 2267-2268-2220-2221-2223-2224مرکز مخابراتی شیخ فضل الله نوری - پیش شماره های 8860-8821-8803-8804-8805-8806مرکز مخابراتی صالح طبري - پیش شماره های 4463-4464-4465-4466-4467-4468مرکز مخابراتی عاطف - پیش شماره های 7788-7729-7787-7786-7770-7771-7774مرکز مخابراتی فرد اسدی - پیش شماره های 6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6683-6684-6689-6685-6686-6688-6687-6636-6635-6637مرکز مخابراتی محلاتی - پیش شماره های 2244-2245-2246-2249-2248مرکز مخابراتی مرحوم نهری - پیش شماره های 8856-8857-8858-8859-8807-8808-8809-8836-8837مرکز مخابراتی نصراللهي - پیش شماره های 8824-8825-8826-8827-8828مرکز مخابراتی ولیعصر (عج) - پیش شماره های 7750-7751-7752-7753-7760-7763-7764-7797-7765
مرکز مخابراتی غریبی - پیش شماره های 2221-2220-2223-2224-2232-2267-2268مرکز مخابراتی محلاتی - پیش شماره های 2245-2244-2246-2249-2248-2247مرکز مخابراتی پیروزی - پیش شماره های 3330-3331-3332-3333-3334-3335-3378-3379مرکز مخابراتی هجرت - پیش شماره های 3380-3314-3315-3381-3365-3382-3383-3384مرکز مخابراتی اشرفی اصفهانی - پیش شماره های 3316-3306-3310-3318-3317-3319-3305-3308مرکز مخابراتی کاشانی - پیش شماره های 4401-4402-4403-4404-4405-4406-4407-4408-4409-4400مرکز مخابراتی الغدیر - پیش شماره های 3300-3301-3303-3370-3371-3372-3373-3302-3304-3369-3368مرکز مخابراتی ضالح اکبری - پیش شماره های 4463-4464-4465-4466-4467-4468مرکز مخابراتی کاظمیان - پیش شماره های 4430-4431-4432-4433-4435مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6683-6684-6685-6635-6636-6637-6686-6687-6688-6689مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6661-6662-6669-6660-6663-6664-6665مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های 6643-6642-6656-6659-6678-6690-6691-6692-6693-6694-6643-6642مرکز مخابراتی فرد اسدی - پیش شماره های 6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606مرکز مخابراتی هفت تیر - پیش شماره های 8881-8882-8883-8884-8830-8831-8832-8833-8834مرکز مخابراتی شیخ فضل الله - پیش شماره های 8803-8804-8805-8806-8821-8860-8861-8862مرکز مخابراتی نحری - پیش شماره های 8807-8808-8809-8836-8837-8857-8858-8859-8869-8868-8856مرکز مخابراتی نصرالهی - پیش شماره های 8824-8825-8826-8827-8828مرکز مخابراتی مطهری - پیش شماره های 8870-8871-8872-8855-8810مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7740-7741-7742-7743-7746-7747-7748-7798مرکز مخابراتی آیت - پیش شماره های 7725-7726-7781-7782-7783-7784-7769-7799مرکز مخابراتی اکبری - پیش شماره های 7733-7735-7779-7796-7732-7734مرکز مخابراتی عاطف - پیش شماره های 7729-7770-7771-7772-7773-7787-7788-7786مرکز مخابراتی نظری - پیش شماره های 7755-7754-7756-7759-7757-7758مرکز مخابراتی آل اسحاق - پیش شماره های 7700-7701-7730-7731مرکز مخابراتی جعفری - پیش شماره های 2242-2241-2240-2217-2243مرکز مخابراتی گمنام - پیش شماره های 7704-7705-7706-7708-7736-7737-7738مرکز مخابراتی حکمت شعار - پیش شماره های 7719-7720-7721-7722-7745-7744-7723-7724-7727-7749-7780-7789مرکز مخابراتی ولیعصر - پیش شماره های 7750-7760-7761-7763-7764-7762-7766-7752-7751-7753-7765-7797مرکز مخابراتی بخشایش - پیش شماره های 6626-6625مرکز مخابراتی کرمی - پیش شماره های 6622-6621-6624-6623-6629-6620-6630-6631مرکز مخابراتی محسنیان - پیش شماره های 6679-6680-6681-6682مرکز مخابراتی طبری - پیش شماره های 4463-4464-4465-4466-4467-4468مرکز مخابراتی درزی - پیش شماره های 3360-3388-3389مرکز مخابراتی عربسرخی - پیش شماره های 3374-3375-3376-3337-3338-3339
مرکز مخابراتی شهيد جعفري - پیش شماره های 2242 - 2241 - 2240مرکز مخابراتی شهيد غريبي - پیش شماره های 2221 - 2220 - 2224 - 2232 - 2267 - 2268مرکز مخابراتی شهيد محلاتي - پیش شماره های 2245 - 2244 - 2246 - 2249مرکز مخابراتی الغدير - پیش شماره های 3300 - 3301 - 3303 - 3370 - 3371 - 3372 - 3373 - 3304 - 3302مرکز مخابراتی پيروزي - پیش شماره های 3330 - 3331- 3332 - 3333 - 3334 - 3335 - 3378 - 3379مرکز مخابراتی هجرت - پیش شماره های 3380- 3314 - 3315 - 3381 - 3365 - 3382 - 3383مرکز مخابراتی اشرفي اصفهاني - پیش شماره های 3316 - 3306 - 3310 - 3318 - 3317 - 3319 - 3305 - 3308مرکز مخابراتی آیت الله کاشاني - پیش شماره های 4401 - 4402 - 4403 - 4404 - 4405 - 4406 - 4407 - 4408 - 4409 - 4400مرکز مخابراتی شهيد صالح طبري - پیش شماره های 4463 - 4464 - 4465 - 4466 - 4467 - 4468مرکز مخابراتی شهید کرمی - پیش شماره های 6621-6622-6623-6624-6630-6620-6629مرکز مخابراتی شهید محسنیان - پیش شماره های 6679-6680-6681-6682مرکز مخابراتی شهید بخششی - پیش شماره های 6625-6626مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6683 - 6684 - 6685 - 6635 - 6636 - 6637 - 6686 - 6687 - 6688 - 6689مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6661 - 6662 - 6669 - 6660 - 6663 - 6665 - 6664مرکز مخابراتی توحيد - پیش شماره های 6642 - 6643 - 6659 - 6690 - 6691 - 6692 - 6693 - 6694مرکز مخابراتی شهيد فرداسدي - پیش شماره های 6601 - 6600 - 6602 - 6603 - 6604 - 6605 - 6606مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7740 - 7741 - 7742 - 7743 - 7746 - 7747 - 7748مرکز مخابراتی شهيد آيت - پیش شماره های 7725 - 7726 - 7781 - 7782 - 7783 - 7784مرکز مخابراتی شهيد اکبري - پیش شماره های 7732 - 7733 - 7734 - 7779 - 7796 - 7735مرکز مخابراتی شهيد عاطف - پیش شماره های 7729 - 7770 - 7771 - 7772 - 7773 - 7787 - 7788 - 7786مرکز مخابراتی شهيد نظري - پیش شماره های 7755 - 7754 - 7756 - 7757 - 7759مرکز مخابراتی آل اسحاق - پیش شماره های 7700 - 7701 - 7730 - 7731مرکز مخابراتی شهدي گمنام - پیش شماره های 7705 - 7736 - 7737 - 7738 - 7706 - 7708مرکز مخابراتی شهيد حکمت شعار - پیش شماره های 7720 - 7721 - 7722 - 7745 - 7744 - 7723 - 7724 - 7749 - 7780 - 7789مرکز مخابراتی وليعصر - پیش شماره های 7750 - 7760 - 7763 - 7764 - 7762 - 7766 - 7752 - 7751 - 7753 - 7765مرکز مخابراتی شهداي 7 تير - پیش شماره های 8882 - 8881 - 8832 - 8831 - 8830 - 8884 - 8883مرکز مخابراتی شيخ فضل ا... نوري - پیش شماره های 8803 - 8804 - 8805 - 8806 - 8821مرکز مخابراتی مرحوم نهري - پیش شماره های 8807 - 8808 - 8809 - 8836 - 8837 - 8857 - 8858 - 8859مرکز مخابراتی شهيد نصرالهي - پیش شماره های 8824 - 8825 - 8826 - 8827 - 8828
مرکز مخابراتی شهید غریبی - پیش شماره های 2268-2267-2224-2223-2221-2220مرکز مخابراتی شهید جعفری - پیش شماره های 2240-2241-2242مرکز مخابراتی شهید محلاتی - پیش شماره های 2249-2248-2246-2245-2244مرکز مخابراتی شهیددرزی - پیش شماره های 3389-3388-3360مرکز مخابراتی شهید عرب سرخی - پیش شماره های 3337-3374-3375-3376-3339-3338مرکز مخابراتی پیروزی(فرح آباد) - پیش شماره های 3379-3378-3335-3334-3333-3332-3331-3330مرکز مخابراتی هجرت - پیش شماره های 3383-3382-3381-3380-3365-3315-3314مرکز مخابراتی الغدیر - پیش شماره های 3373-3300-3372-3371-3370-3303-3302-3301مرکز مخابراتی اشرفی اصفهانی - پیش شماره های 3319-3318-3317-3316-3310-3308-3306-3305مرکز مخابراتی آیت اله کاشانی - پیش شماره های 4409-4408-4407-4406-4405-4404-4403-4402-4401-4400مرکز مخابراتی صالح طبری - پیش شماره های 4468-4467-4466-4465-4464-4463مرکز مخابراتی شهید کاظمیان - پیش شماره های 4435-4433-4432-4431-4430مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6637-6636-6635-6689-6688-6687-6686-6685-6684-6683مرکز مخابراتی ابوذر - پیش شماره های 6669-6665-6664-6663-6662-6661-6660مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های 6694-6693-6692-6691-6690-6643-6642مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی - پیش شماره های 6606-6605-6604-6603-6602-6601-6600مرکز مخابراتی محسنیان - پیش شماره های 6682-6681-6680-6679-6678مرکز مخابراتی کرمی - پیش شماره های 6630-6629-6628-6626-6625-6624مرکز مخابراتی بخشی - پیش شماره های 6623-6622-6621-6620مرکز مخابراتی شهید آیت - پیش شماره های 7784-7783-7782-7781-7726-7725مرکز مخابراتی امامت - پیش شماره های 7748-7747-7746-7743-7742-7741-7740مرکز مخابراتی اکبری - پیش شماره های 7796-7735-7734-7733-7732مرکز مخابراتی عاطف - پیش شماره های 7788-7787-7786-7774-7773-7772-7771-7770-7729مرکز مخابراتی شهید نظری - پیش شماره های 7759-7758-7757-7756-7755-7754مرکز مخابراتی آل اسحاق - پیش شماره های 7731-7730-7701-7700مرکز مخابراتی حکمت شعار - پیش شماره های 7789-7780-7749-7745-7744-7721-7720مرکز مخابراتی شهدای گمنام - پیش شماره های 7738-7737-7736-7706-7705مرکز مخابراتی ولیعصر - پیش شماره های 7797-7765-7764-7763-7761-7760-7735-7752-7751-7750مرکز مخابراتی هفت تیر - پیش شماره های 8833-8831-8832-8884-8830-8882-8883-8881مرکز مخابراتی شیخ فضل اله نوری - پیش شماره های 8860-8821-8806-8805-8804-8803مرکز مخابراتی نهری - پیش شماره های 8859-8858-8857-8856-8837-8836-8809-8808-8807مرکز مخابراتی نصر الهی - پیش شماره های 8828-8827-8826-8825-8824مرکز مخابراتی شهید مطهری - پیش شماره های 8855-8872-8871-8870
مرکز مخابراتی آزادگان - پیش شماره های 8850-8851-8852-8876-8875-8874-8873مرکز مخابراتی آیت ا.. کاشانی - پیش شماره های 4402-4403-4404-4405-4406-4407-4408-4409مرکز مخابراتی توحید - پیش شماره های 6642-6643-6690-6691-6692-6693-6694مرکز مخابراتی حافظ - پیش شماره های 6670-6671-6672-6673-6674-6675-6676مرکز مخابراتی شهید آیت - پیش شماره های 7725-7781-7782-7783-7784مرکز مخابراتی شهید اکبری - پیش شماره های 7732-7733-7734-7735-7736مرکز مخابراتی شهید جعفری - پیش شماره های 2240-2241-2242-2243مرکز مخابراتی شهید حکمت شعار - پیش شماره های 7720-7744-7745-7749-7789-7780مرکز مخابراتی شهید طبری - پیش شماره های 4460-4461-4462-4463-4464-4465-4466-4467مرکز مخابراتی شهید غریبی - پیش شماره های 2220-2221-2224-2223-2267مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی - پیش شماره های 6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606مرکز مخابراتی شهید محلاتی - پیش شماره های 2244-2245-2246-2248-2249مرکز مخابراتی شهید مدنی - پیش شماره های 8896-8895-8897-8899-8898مرکز مخابراتی شهید نصراللهی - پیش شماره های 8821-8822-8823-8824-8825-8826-8827-8828مرکز مخابراتی شهید نظری - پیش شماره های 7754-7755-7756-7757-7759مرکز مخابراتی شیخ فضل الله - پیش شماره های 8803-8804-8805-8806-8821مرکز مخابراتی مالک اشتر - پیش شماره های 6683-6684-6685-6686-6687-6688-6689مرکز مخابراتی مرحوم نهری - پیش شماره های 8807-8808-8809-8836-8837-8857-8858-8859-8868مرکز مخابراتی ولیعصر - پیش شماره های 7750-7751-7752-7753-7760-7762-7763-7764-7765-7797
آیت الله کاشانی- فعال-4400 الی 4409زارعی - فعال- 4410 الی 4417سعادتمند - فعال - 4420 الی 4427شهید کاظمیان- در دست اجرا- 4430 الی 4436پیام نور- در دست اجرا -4440 الی 4449 و 4460شهید توکلی -در دست اجرا -4450 الی 4458طبري -فعال -4463 الی 4467شهید حق شناس -در دست اجرا -4470 الی 4474شهید یزدان پناه -در دست اجرا -4480 الی 4487شهید ثابت قدم-در دست اجرا -4490 الی 4499
-

بهترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت .. ADSL …و نرخ ها و هزینه های اینترنت ADSL … و هزینه های نصب و راه اندازی مودم اینترنت ADSL … و سرعتهای اینترنت ADSL … و سوال و جواب ها در مورد اینترنت ADSL … وانواع مودم های ADSL … و قیمت ها و مشخصاتشان ...... شرکتهای ارایه دهنده اینترنت ADSL … در تهران و کرج ....... بهترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت .. ADSL …و نرخ ها و هزینه های اینترنت ADSL … و هزینه های نصب و راه اندازی مودم اینترنت ADSL … و سرعتهای اینترنت ADSL … و سوال و جواب ها در مورد اینترنت ADSL … وانواع مودم های ADSL … و قیمت ها و مشخصاتشان ...... شرکتهای ارایه دهنده اینترنت ADSL … در تهران و کرج ....... بهترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت .. ADSL …و نرخ ها و هزینه های اینترنت ADSL … و هزینه های نصب و راه اندازی مودم اینترنت ADSL … و سرعتهای اینترنت ADSL … و سوال و جواب ها در مورد اینترنت ADSL … وانواع مودم های ADSL … و قیمت ها و مشخصاتشان ...... شرکتهای ارایه دهنده اینترنت ADSL … در تهران و کرج ....... بهترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت .. ADSL …و نرخ ها و هزینه های اینترنت ADSL … و هزینه های نصب و راه اندازی مودم اینترنت ADSL … و سرعتهای اینترنت ADSL … و سوال و جواب ها در مورد اینترنت ADSL … وانواع مودم های ADSL … و قیمت ها و مشخصاتشان ...... شرکتهای ارایه دهنده اینترنت ADSL … در تهران و کرج ....... بهترین شرکتهای ارائه دهنده اینترنت .. ADSL …و نرخ ها و هزینه های اینترنت ADSL … و هزینه های نصب و راه اندازی مودم اینترنت ADSL … و سرعتهای اینترنت ADSL … و سوال و جواب ها در مورد اینترنت ADSL … وانواع مودم های ADSL … و قیمت ها و مشخصاتشان ...... شرکتهای ارایه دهنده اینترنت ADSL … در تهران و کرج .......

.
.


0 نظرات :: لیست و آدرس وب سایت شرکتهای ارائه دهنده Adsl بهمراه پیش شماره های فعال