چرا مردم سوریه تظاهراتشان را ادامه دادند ولی مردم ایران ادامه ندادند ؟


چون رهبران جنبش آزادیخواهی و مردم معترض سوریه هر دو خواستار سرنگونی بشار اسد و حزب بعثش هستند بنابراین مردم معترض میدانند که اگر در تظاهراتها هم کشته شوند خونشان نتنها پایمال نخواهد شد بلکه باعث تقویت جنبش آزادیخواهی مردم سوریه و تضعیف هر چه بیشتر رژیم بشار اسد خواهد گردید .

ولی در ایران خواسته رهبران جنبش سبز با خواسته های اکثریت مردم معترض متفاوت و متناقص است چرا که رهبران جنبش سبز خواستار بازگشت به دوران طلایی خمینی! ، اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، بازگشت نیروهای خط امام ( اصلاح طلبان ) به قدرت و ... هستند ولی اکثریت مردم معترض ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک حکومت دموکرات و سکولار اند، بنابراین مردم وقتی میبینند که نمیتوانند اهداف و آرمانهای رهبران جنبش سبز را بسمت اهداف و آرمانهای خودشان که همانا براندازی رژیم است سوق بدهند کم کم کنار میکشند و دیگر حاضر نمیشوند در تظاهراتی شرکت کنند که بازخوردش منجر به تقویت بنیانهای جمهوری اسلامی و آرمانهای خمینی و بازگشت اصلاح طلبان به قدرت شود .

پس بحق نباید از مردم آزادیخواه ایران خورده گرفت که چرا دیگر در تظاهرات ها شرکت نمیکنند بلکه باید از رهبران جنبش سبز و این اصلاح طلبانی که جنبش آزادیخواهی مردم ایران را منحرف کرده اند خورده گرفت که چگونه حاضر شدند آن پتانسیل عظیم اعتراضات مردمی را صرف اهداف واپسگرایانه خود بکنند و آن جنبش پر نشاط را به رکود بکشانند .
0 نظرات :: چرا مردم سوریه تظاهراتشان را ادامه دادند ولی مردم ایران ادامه ندادند ؟